R片(OMI)
发布时间:2016-07-21

应用信息:摄像头模组

 客户要求和问题:R片反射率

 解决方案及方案内容:奥林巴斯镜片反射率测定仪

 测试设备: 奥林巴斯镜片反射率测定仪

 1、客户现场图片:

 

2.测试结果:

 

 

 

返回